TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH THAM GIA TRIỂN LÃM “SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI”

Ngày 17/5/2023, nhận lời mời khai mạc triển lãm "Sách Khoa học và Công nghệ với sự phát triển kinh tế - xã hội" do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia tổ chức tại Hà Nội, đoàn cán bộ Thư viện Trường Đại học Hòa Bình đã tham gia triển lãm.

Toàn bộ 6 điểm mới của Luật Thư viện 2019 vừa được thông qua

Sau hơn 18 năm thi hành, Pháp lệnh Thư viện năm 2000 đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Vì thế, Luật Thư viện được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 21/11/2019 sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện, phát triển văn hóa đọc, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, lợi ích hưởng thụ văn hóa và học tập suốt đời của nhân dân...