• Khóa luận
  • Nhan đề: Mối quan hệ giữa phương pháp giải bài toán có lời văn bằng cách lập phương trình, hệ phương trình với phương pháp giải một số dạng toán ở tiểu học :

Tác giả cá nhân Lê Thị Tình
Nhan đề Mối quan hệ giữa phương pháp giải bài toán có lời văn bằng cách lập phương trình, hệ phương trình với phương pháp giải một số dạng toán ở tiểu học : Khoá luận ngành Giáo dục tiểu học / Lê Thị Tình; Nghd: TS. Nguyễn Tiến Mạnh
Thông tin xuất bản 2024
Từ khóa tự do Hệ phương trình
Từ khóa tự do Phương trình
Từ khóa tự do Toán học
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00141813
0027
0049AA4E664-C774-4FBC-B422-8C29BB272AA2
005202406191615
008 2024
0091 0
039|y20240619161502|zquyen
100 |aLê Thị Tình
245 |aMối quan hệ giữa phương pháp giải bài toán có lời văn bằng cách lập phương trình, hệ phương trình với phương pháp giải một số dạng toán ở tiểu học : |bKhoá luận ngành Giáo dục tiểu học / |cLê Thị Tình; Nghd: TS. Nguyễn Tiến Mạnh
260 |c2024
653 |aHệ phương trình
653 |aPhương trình
653 |aToán học
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận