• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 005.133 GIA
    Nhan đề: Giáo trình lập trình Java :

DDC 005.133
Tác giả cá nhân Nguyễn Hùng Cường
Nhan đề Giáo trình lập trình Java : 103 hình vẽ, 27 bảng biểu, 99 câu hỏi ôn tập, 131 mã nguồn minh hoạ / Nguyễn Hùng Cường, Lê Văn Hùng (đồng ch.b)
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2024
Mô tả vật lý 330tr. ; 26cm
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Java
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Địa chỉ 100Phòng Mượn Cơ sở 1(15): TIMV.003567-81
00000000nam#a2200000ui#4500
00141796
0021
004942E1CF5-737D-4AFF-A391-E4361EB774AE
005202405081515
008 2024
0091 0
020 |a978604807812|c167000đ
039|y20240508151545|znhung
041 |avie
082 |a005.133|bGIA
100 |aNguyễn Hùng Cường
245 |aGiáo trình lập trình Java : |b103 hình vẽ, 27 bảng biểu, 99 câu hỏi ôn tập, 131 mã nguồn minh hoạ / |cNguyễn Hùng Cường, Lê Văn Hùng (đồng ch.b)
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2024
300 |a330tr. ; |c26cm
653 |aNgôn ngữ Java
653 |aLập trình
653 |aGiáo trình
653 |aNgôn ngữ lập trình
852|a100|bPhòng Mượn Cơ sở 1|j(15): TIMV.003567-81
890|a15|b0|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 TIMV.003581 Phòng Mượn Cơ sở 1 005.133 GIA Sách 15
2 TIMV.003580 Phòng Mượn Cơ sở 1 005.133 GIA Sách 14
3 TIMV.003579 Phòng Mượn Cơ sở 1 005.133 GIA Sách 13
4 TIMV.003578 Phòng Mượn Cơ sở 1 005.133 GIA Sách 12
5 TIMV.003577 Phòng Mượn Cơ sở 1 005.133 GIA Sách 11
6 TIMV.003576 Phòng Mượn Cơ sở 1 005.133 GIA Sách 10
7 TIMV.003575 Phòng Mượn Cơ sở 1 005.133 GIA Sách 9
8 TIMV.003574 Phòng Mượn Cơ sở 1 005.133 GIA Sách 8
9 TIMV.003573 Phòng Mượn Cơ sở 1 005.133 GIA Sách 7
10 TIMV.003572 Phòng Mượn Cơ sở 1 005.133 GIA Sách 6
Bình luận