• Luận văn
  • Nhan đề: Xây dựng mô hình nhà thông minh tự động điểu khiển thiết bị điện bằng giọng nói

Tác giả cá nhân Nguyễn Tiến Chí
Nhan đề Xây dựng mô hình nhà thông minh tự động điểu khiển thiết bị điện bằng giọng nói
Thông tin xuất bản 2023
Từ khóa tự do Mô hình
Từ khóa tự do Nhà thông minh
Từ khóa tự do Giọng nói
Từ khóa tự do Thiết bị điện
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Hùng Vương
00000000nam#a2200000ui#4500
00139753
0026
00482C759C7-1948-4B70-92EB-D5D1625B7169
005202403290925
008 2023
0091 0
039|y20240329092527|zhvu
100 |aNguyễn Tiến Chí
245 |aXây dựng mô hình nhà thông minh tự động điểu khiển thiết bị điện bằng giọng nói
260 |c2023
653 |aMô hình
653 |aNhà thông minh
653 |aGiọng nói
653 |aThiết bị điện
852 |aThư viện Trường Đại học Hùng Vương
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận