• Giáo trình
  • Nhan đề: Vấn đề nghiên cứu và đào tạo âm nhạc dân tộc học việt nam

Tác giả cá nhân Toàn,Lê Văn;Thanh,Tô Ngọc;Ánh,Nguyễn Trọng;Nga,Bùi Huyền;Định,Nguyễn Bình;Nhàn,Đỗ Thị Thanh
Nhan đề Vấn đề nghiên cứu và đào tạo âm nhạc dân tộc học việt nam
Thông tin xuất bản Thanh Niên
Thông tin xuất bản 2016
Từ khóa tự do Nghệ thuật
Từ khóa tự do Nghiên cứu và đào tạo âm nhạc
Tệp tin điện tử https://thuvien.hvu.edu.vn/KIPOSDATA1/TomTat/Khac/6505_24120181351332_Van_De_Nghien_Cuu_Va_Dao_Tao_Am_Nhac_Dan_Toc_Hoc_Viet_Nam.pdf
00000000nam#s2200000ua#4500
00139488
00221
004DLC-HVU-6505
008180124s2016 vm| vie
0091 0
039|a20240131155310|badmin|c20180124135107|y20180124135107
100|aToàn,Lê Văn;Thanh,Tô Ngọc;Ánh,Nguyễn Trọng;Nga,Bùi Huyền;Định,Nguyễn Bình;Nhàn,Đỗ Thị Thanh
245|aVấn đề nghiên cứu và đào tạo âm nhạc dân tộc học việt nam
260|bThanh Niên
260|c2016
653|aNghệ thuật
653|aNghiên cứu và đào tạo âm nhạc
856|uhttps://thuvien.hvu.edu.vn/KIPOSDATA1/TomTat/Khac/6505_24120181351332_Van_De_Nghien_Cuu_Va_Dao_Tao_Am_Nhac_Dan_Toc_Hoc_Viet_Nam.pdf|f6505_24120181351332_Van_De_Nghien_Cuu_Va_Dao_Tao_Am_Nhac_Dan_Toc_Hoc_Viet_Nam.pdf|3Tóm tắt
890|a0|b0|c1|d4
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận