• Giáo trình
  • Nhan đề: Tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế

Tác giả cá nhân Nguyễn Khắc Minh
Nhan đề Tối ưu hóa động trong phân tích kinh tế
Thông tin xuất bản Khoa học Kỹ thuật
Thông tin xuất bản 2004
Mô tả vật lý S?c phong tr.
00000000nam#s2200000ua#4500
00139484
00221
004DLC-HVU-5629
008180121s2004 vm| vie
0091 0
039|a20240131155308|badmin|c20180121223127|y20180121223127
100|aNguyễn Khắc Minh
245|aTối ưu hóa động trong phân tích kinh tế
260|bKhoa học Kỹ thuật
260|c2004
300|aS?c phong tr.
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận