• Giáo trình
  • Nhan đề: Tiếng anh trong kiến trúc và xây dựng

Tác giả cá nhân Hồ Trung Dũng;Đỗ Hữu Thành;Cumming, Jammes
Nhan đề Tiếng anh trong kiến trúc và xây dựng
Thông tin xuất bản Nxb. Xây dựng
Thông tin xuất bản 2004
Mô tả vật lý S?c phong tr.
00000000nam#s2200000ua#4500
00139477
00221
004DLC-HVU-5689
008180121s2004 vm| vie
0091 0
039|a20240131155304|badmin|c20180121223127|y20180121223127
100|aHồ Trung Dũng;Đỗ Hữu Thành;Cumming, Jammes
245|aTiếng anh trong kiến trúc và xây dựng
260|bNxb. Xây dựng
260|c2004
300|aS?c phong tr.
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận