• Giáo trình
  • Nhan đề: Dạy học đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4,5 theo tiếp cận năng lực

Tác giả cá nhân Ly,Trịnh cam
Nhan đề Dạy học đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4,5 theo tiếp cận năng lực
Thông tin xuất bản Hà Nội
Thông tin xuất bản 2015
Mô tả vật lý Gia´o tri`nh tr.
Từ khóa tự do Giáo dục Tiểu học và Mầm non
Tệp tin điện tử https://thuvien.hvu.edu.vn/KIPOSDATA1/TomTat/GiaoDucMamNon_TieuHoc/575_221201810385226_Day_Hoc_Doc_Hieu_Van_Ban_Cho_Hoc_Sinh_Lop_45_Theo_Tiep_Can_N.pdf
00000000nam#s2200000ua#4500
00134466
00221
004DLC-HVU-575
008180121s2015 vm| vie
0091 0
039|a20240130095542|badmin|c20180121223102|y20180121223102
100|aLy,Trịnh cam
245|aDạy học đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4,5 theo tiếp cận năng lực
260|bHà Nội
260|c2015
300|aGia´o tri`nh tr.
653|aGiáo dục Tiểu học và Mầm non
856|uhttps://thuvien.hvu.edu.vn/KIPOSDATA1/TomTat/GiaoDucMamNon_TieuHoc/575_221201810385226_Day_Hoc_Doc_Hieu_Van_Ban_Cho_Hoc_Sinh_Lop_45_Theo_Tiep_Can_N.pdf|f575_221201810385226_Day_Hoc_Doc_Hieu_Van_Ban_Cho_Hoc_Sinh_Lop_45_Theo_Tiep_Can_N.pdf|3Tóm tắt
890|a0|b0|c1|d10
Không tìm thấy biểu ghi nào
Bình luận